Aktuelnosti
Aktuelnosti
Mišljenje Agencije
Banja Luka, 17.01.2023.godine - U posljednje vrijeme Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) obratio se veći broj studenata, koji su diplomirali na nekoj od visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, ističući da imaju određenih problema u Republici Hrvatskoj, a u vezi s mišljenjem ureda Nacionalnog ENIC/NARIC (koji djeluje u sastavu Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske)  o visokoškolskim kvalifikacijama stečenim u Bosni i Hercegovini. 
 
1.  Nastojeći da shvatimo svu kompleksnost situacije u kojoj se nalaze diplomirani studenti, a kojima je Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske (dalje: AZVO) izdala akt Mišljenje o inozemnoj visokoškolskoj kvalifikaciji,  u ime Agencija koja je,  kao instutucija,  na određeni način prozvana u stavu pet pomenutog mišljenja AZVO-a  u dijelu pod naslovom „osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja u državi stjecanja inozemne visokoškolske kvalifikacije, smatramo da je važno da ukažemo na sljedeće činjenice  :
  • Republika Hrvatska je provodila postupak priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija po odredbama “Zakona o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine, br. 57/96 i 21/00) do 01. 07. 2004. godine, a nakon tog datuma postupak priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija provođen je u skladu sa „Zakonom о priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija“ (Narodne novine, br. 158/2003, 198/2003, 138/2006 i 45/2011). Po oba ova zakona nadležni organi Republike Hrvatske su vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija provodili u upravnom postupku priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i u pravilu priznavali  visokoškolske kvalifikacije stečene u Bosni i Hercegovini.
  • Republika Hrvatska je nedavno donijela novi „Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine 69/2022), koji je stupio na snagu 25. 06. 2022. godine, a kojim se drugačije uređuje način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu pristupa tržištu rada. Dosadašnja provedba upravnog postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija je ukinuta, te je uvedena provedba neupravnog postupka vrednovanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija na temelju kojeg Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske  donosi neupravni akt – mišljenje o inozemnoj visokoškolskoj kvalifikaciji.
  • Važno je napomenuti da o odabiru, odnosno zaposlenju kandidata na određeno radno mjesto odlučuje poslodavac u skladu sa svojim unaprijed definiranim natječajnim uvjetima, te da mišljenje AZVO-a nije presudno prilikom zapošljavanja.
2.   Uz puno razumijevanje i apsolutno poštovanje prava i nadležnosti Republike Hrvatske da, na način koga nadležne vlasti smatraju najadekvatnijim, uredi pitanja priznavanja i vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija želimo da, u vezi sa određenim ocjenama koje navodi AZVO u pomenutim mišljenjima, ukažemo na sljedeće činjenice : 
 
  • Agencija je jedan od učesnika u vanjskom osiguranju kvaliteta, u kompleksnom sistemu visokog obrazovanja u BiH podjeljenog između nivoa države, entiteta, kantona i distrikta. Agencija svoj rad temelji na neovisnosti, odgovornosti, transparentnosti, objektivnosti i saradnji. U tom smislu naglašavamo da je dosadašnja, a sigurno i buduća saradnja, između AZVO Republike Hrvatske i Agencije BiH bila na izuzetnom nivou o čemu svjedoči i potpisani sporazum o saradnji dvije agencije. Iz tih razloga očekujemo da ćemo kroz dijalog, ne samo agencija već i nadležnih ministarstava,  iznaći rješenja trenutno aktuelnih problema.
  • Napominjemo, da je tačno kako Agencija trenutno nije punopravna članica, ali jeste pridružena članica European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Iako za sada  nije punopravna članica, to ne znači da Agencija ne provodi i da nije provodila aktvnosti iz svojih nadležnosti u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG), kako onim iz 2005, tako i revidiranim ESG iz 2015. godine. Nadamo se da ćemo punopravno članstvo u ENQA ostvariti u što skorijem periodu, te i na tom planu očekujemo saradnju i pomoć od AZVO.
  • Agencija se ne može složiti sa kvalifikacijama o netransparetnosti procesa akreditacije budući da je i ENQA panel tokom posljednje eksterne evaluacije pozitivno ocijenio ovaj aspekt rada Agencije, a posebno imajući u vidu činjenicu da je Agencija jedna od četiri institucije od preko 70 institucija na nivou Bosne i Hercegovine, koja, još od 2016.godine u potpunosti ispunjava zahtjeve svih 38 strandarda proaktivne transparentnosti, koje je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, a  razvijeni su u okviru GIZ-ovog Programa jačanja javnih institucija u Bosni i Hercegovini.
  • U mišljenju AZVO-a ističe se da je jedan od problema vrednovanja visokoškolskih kvalifikacija  iz Bosne i Hercegovine to što „u državi stjecanja visokoškolske kvalifikacije nije razvijen jasan, pouzdan i usporediv nacionalni kvalifikacijski okvir“. Naglašavamo da  pitanje razvoja i definisanja kvalifikacijskog okvira nije u nadležnosti Agencije,  već Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine I drugih nadležnih vlasti. Iako u Bosni i Hercegovini, trenutno, nije u potpunosti razvijen jedinstven kvalifikacijski okvir, značajno je naglasiti da postoje Osnove kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovni usvojene od strane Vijeća ministara BiH 2011.godine, kao referentni dokument zasnovan i usklađen na stepenima stručne spreme i kvalifikacija definisanih Evropskim kvalifikacijskim okvirom.
  • Agencija će od marta ove godine učestvovati u EU projektu Supporting European QA Agencies in meeting the ESG (SEQA-ESG), kojim koordinira ENQA , a koji ima za cilj pomoći agencijama koje nisu punopravne članice da steknu takav status. U ove projektne aktivnosti Agencija će uključiti i nadležne obrazovne vlasti u BiH, visokoškolske ustanove i druge zainteresirane.
  • Agencija je već u komunikaciji sa AZVO dogovorila sastanak u kojem će se raspravljati na navedenu temu u cilju iznalaženja mogućnosti da se ova problematika riješi u korist svih zainteresiranih.
3.  S obzirom na sve navedeno upućujemo stranke koje su dobile Mišljenje o inozemnoj visokoškolskoj kvalifikaciji, a sa kojim se ne slažu,  da zaštitu svojih prava i interesa trebaju pokušati ostvariti pred nadležnim organima Republike Hrvatske.