Aktuelnosti
Aktuelnosti
Radionice o ESG II i III
U okviru IPA Twinning projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta za osiguranje kvaliteta“, u Agenciji su u periodu od 09.-20. decembra 2013. godine održane radionice na temu analize usklađenosti rada i propisa Agencije sa Evropskim standardima i smjernicama. Rukovodstvo Agencije, državni službenici i međunarodni eksperti diskutovali su o aktivnostima Agencije, komponentama koje su u skladu sa Evropskim standardima i smjernicama, kao i elementima koji mogu biti u suprotnosti sa Evropskim standardima i smjernicama.
 
Na radionicama od 9.-13. decembra predstavnici Agencije uz pomoć međunarodnih eksperata iz oblasti osiguranja kvaliteta, Piterom Findlijem, pomoćnikom direktora Agencije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju Velike Britanija i Adijem Kovačevićem, izvršnim direktorom WUS Austria analizirali su ESG II. Ključna tema radionica  održanih od 16.-20. decembra bila je analiza ESG III, a predstavnici Agencije imali su priliku da sarađuju sa Ahimom Hopbahom, generalnim direktorom Agencije za osiguranje kvaliteta i akreditaciju Austrije, Dietlinde Kastelic, šeficom Odjeljenja za reviziju i konsalting Agencije za osiguranje kvaliteta i akreditaciju Austrije i  Rolandom Humerom, konsultantom za upravljanje visokim obrazovanjem.
 
Navedene radionice dio su aktivnosti u okviru prve komponente IPA Twinning projekta pod nazivom Analiza pravnih propisa. U okviru iste komponente u prethodnom periodu održane su serije intervjua u Banjaluci i Sarajevu sa predstavnicima Upravnog odbora Agencije, nadležnih obrazovnih vlasti, visokoškolskih ustanova, studenata i stručnjaka iz oblasti osiguranja kvaliteta. Nakon intervjua koje su evropski eksperti, Veronika Niče, zamjenica izvršnog direktora WUS Austria, Bastian Bauman, nezavisni konsultant za visoko obrazovanje i Adi Kovačević, WUS Austria, proveli sa ukupno 50 učesnika, evidentno je da su različiti učesnici na intervjuima pokazali i da imaju različit pogled, iskustvo i viđenje procesa akreditacije, pravnih propisa i uloge svih aktera tog procesa.
 
U  januaru 2014. za predstavnike nadležnih obrazovnih vlasti i Agencije planirana je studijska posjeta austrijskim institucijama u Beču, dok će u februaru eksperti raditi na izradi nacrta preporuka čija će finalna verzija biti predstavljena svim zainteresovanim stranama. Preporuke koje će izraditi evropski eksperti odnosiće se na usklađenost pravnih propisa s Evropskim standardima i smjernicama  u cilju daljeg razvoja bh pravnih propisa u ovoj oblasti kao i  njihovom  provođenju u praksi. 
________________________________________________________________________