Aktuelnosti
Aktuelnosti
Predsjedništvo BIH odobrilo Ugovor sa ENQA-om
Sarajevo, 05.05.2016. – Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 24. redovnoj sjednici, održanoj 05.05.2016.godine, odobrilo je zaključivanje Ugovora o provođenju eksternog pregleda Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, a koji koordinira Evropska asocijacija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju.
 
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) 29. januara podnijela je zahtjev za prijem u punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA).  U zahtjevu upućenom Odboru ENQA-e navodi se da je Agencija formirala Tim za izradu samoevaluacionog izvještaja koji čine zaposleni u Agenciji te je utvrdila plan i dinamiku daljih aktivnosti uključujući termine podnošenja Izvještaja Agencije kao i posjete panela međunarodnih eksperata. Agencija je podnijela zahtjev i za izlistavanje u Evropskom registru za osiguranje kvaliteta (EQAR).
 
Predaja samoevaluacionog izvještaja Agencije planirana je, najkasnije do februara slijedeće godine, a posjeta panela ENQA-e Agenciji  u aprilu ili maju 2017.godine.