Aktuelnosti
Aktuelnosti
Održana diseminacijska radionica Tempus projekta
Banjaluka, 13.-14.06.2016.godine – Na Univerzitetu u Banjaluci održana je dvodnevna radionica u okviru Tempus projekta „Kvalifikacijski okvir u Bosni i Hercegovini za visoko obrazovanje“ (BHQFHE)  koji finansira EU. Organizatori događaja bili su projektni partneri sa sjedištem u Banjaluci, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta i Ministarstavo prosvjete i kulture Republike Srpske.
 
Cilj radionice  bio je predstavljanje  rezultata Projekta, ali  i podizanje svijesti javnosti o značaju  razvoja Kvalifikacijskog okvira za visoko obrazovanje u Bosni i Herecegovini.
 
Dvodnevna radionica u Banjaluci okupila je sve projektne partnere iz BiH, predstavnike javnih univerziteta, nadležnih ministarstava obrazovanja, Svjetskog univerzitetskog servisa BiH (SUS BiH), Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP), Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Udruženja poslodavaca BiH, kao i inostrane partnere, predstavnike Unverziteta u Paderbornu, Njemačka, Univerziteta Leida, Španija, Univerziteta u Splitu, Hrvatska te Ministarstva obrazovanja Hrvatske. Pored projektnih partnera, u radu radionice učestvovali su i predstavnici Univerziteta u Banjaluci,  Panevropskog univerziteta „Apeiron“, Privredne komore RS, Udruženja poslodavaca RS te Studentske unije RS.
 
Radionica u Banjaluci dio je Tempus projekta “BHQFHE“  čiji  glavni cilj je da podrži dalju strukturnu reformu visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, tako što će omogućiti razvijanje Kvalifikacijskog okvira u BiH u visokom obrazovanju u skladu sa državnim prioritetima, kao i njegovu implementaciju na različitim institucionalnim nivoima. Projekat treba da predloži modele za implementaciju Kvalifikacijskog okvira u BiH za visoko obrazovanje koji će biti bazirani na kriterijima i procedurama „Evropskog kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje“ (EQF) i „ Okvira kvalifikacija Evropskog prostora visokog obrazovanja“ (QF-EHEA). Dugoročno, ovaj projekt osigurava jačanje institucionalnih kapaciteta za kontinuirani razvoj i modernizaciju Kvalifikacijskog okvira u BiH u visokom obrazovanju, kao i kreiranje modela provođenja Kvalifikacijskog okvira i razvoj standarda kvalifikacija. Poseban akcent u projektu je stavljen na jačanje kapaciteta institucija visokog obrazovanja za pisanje ishoda učenja i provjeru stečenosti ishoda učenja u skladu sa usvojenim deskriptorima te na razvoj novih i poboljšanje postojećih studijskih programa.
 
Pristup visokoškolskim kvalifikacijama je u skladu sa Okvirnim zakonom u visokom obrazovanju u BiH kojim su utvrđene sljedeće naučne oblasti: prirodne nauke, tehničke nauke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke nauke te društvene i humanističke nauke. Pojedini studijski programi u okviru navedenih naučnih oblasti promatraju se kao sektori. U okviru projekta odabrano je  18 studijskih programa koji su razvijeni na osnovama standarda kvalifikacija za tri ciklusa: bachelor, master i PhD. Navedeni standardi kvalifikacija trebaju da posluže kao preporuke za modernizaciju postojećih i razvoj novih studijskih programa i kvalifikacija temeljenih na ishodima učenja i potrebama tržista rada u BiH.
 
Implementacija Projekta „Kvalifikacijski okvir u Bosni i Hercegovini za visoko obrazovanje“  (BHQFHE) počela je 01.decembra 2014. i završava 30. novembra 2016.godine.