Aktuelnosti
Aktuelnosti
Usvojene izmjene i dopune Odluke o normama
Banjaluka, 08.03.2019.godine - Upravni odbor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta  usvojio je  Izmjene i dopune dokumenta Odluka o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja.
 
Prema usvojenim izmjenama i dopunama, u prvi dio dokumenta ugrađeni su kriteriji za akreditaciju visokoškolskih ustanova i kriteriji za akreditaciju studijskih programa prvog i drugog ciklusa koji su usaglašeni sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG 2015). Drugi dio sadrži minimalne standarde kojima se propisuje procedura za akreditaciju visokoškolskih ustanova, a novina su elementi koji se odnose na  akreditaciju studijskih programa u Bosni i Hercegovini.
 
Usvajanjem  navedenog dokumenta stvoreni su uslovi za nastavak procesa akreditacije, odnosno reakreditacije visokoškolskih ustanova i pokretanje procesa akreditacije studijskih programa u BiH.