Aktuelnosti
Aktuelnosti
Održana Završna konferencija Erasmus + projekta, STINT
Brčko, 03.-04.04.2019.godine -  Na Ekonomskom fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu u Brčkom, održana je Završna konferencija Erasmus + projekta pod nazivom “Jačanje internacionalizacije na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini” (STINT).
 
Završna konferencija je bila prilika da se sve aktivnosti kao i rezultati postignuti tokom trogodišnje implementacije ovog projekta predstave široj javnosti.
 
Tokom dvodnevne konferencije, predstavljena je kratka retrospektiva projektnih aktivnosti, a svi projektni partneri imali su priliku predstaviti rezultate svog rada, kao i konkretne napretke postignute u različitim aspektima internacionalizacije.
 
Predstavnici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta su na konferenciji takođe imali priliku predstaviti realizovane aktivnosti,  kao plan daljih aktivnosti koje će uslijediti nakon završetka STINT projekta.
 
Agencija je u okviru projekta izradila: analizu stanja internacionalizacije u BiH na osnovu izvještaja komisija stručnjaka za akreditaciju,  SWOT analizu internacionacionalizacije visokoškolskih ustanova u BiH, pregled različitih praksi u pogledu kriterija i standarda za internacionlaizaciju u evropskim zemljama, kao i, uporedni pregled BiH Kriterija za insitucionalnu akreditaciju i akreditaciiu studijskih programa sa kriterijma za internacionalizaciju kreiranih u okivru ECA-e (Evropski konzorcijum za akreditaciju). Najznačajniji doprinos Agencije u ovom projektu je svakako izrada Vodiča za ocjenjivanje internacionalizacije. Primarni cilj Vodiča je da obezbjedi sveobuhvatnu sliku o tome u kojoj mjeri su kriterijumi za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa orijentisani ka internacionalizaciji. Način korištenja ovog Vodiča je dvojak.  Vodič koriste visokoškolske ustanove i studijski programi prilikom uspostavljanja, provođenja i unapređenja internacionalizacije u različitim segmentima svoga rada, kako bi se  ostvarili postavljeni ciljevi, te u postupku izrade samoevaluacionih izvještaja. Također, koristi se i u postupku eksterne evaluacije, odnosno akreditacije visokoškolske ustanove ili studijskih programa od strane imenovane komisije za eksternu evaluaciju prilikom ocjenjivanja stanja visokoškolske ustanove ili studijskog programa po svim kriterijumima i podkriterijumima za akreditaciju.
 
Koordinatori  projekta su Univerzitet u Istočnom Sarajevu i KU Leuven iz Belgije. Pored njih u implementaciji projekta učestvovali su svi javni univerziteti u BiH, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine,  Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, kao i predstavnici Politehničkog univerziteta iz Porta, Portugal  i Univerzitet Buckinghamshire New University iz Londona, Velika Britanija.