Aktuelnosti
Aktuelnosti
Održana vanredna sjednica Upravnog odbora
Upravni odbor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine održao je 08. maja 2019. godine vanrednu sjednicu  na kojoj je razmatran zahtjev Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske za izdavanjem Preporuke o akreditaciji Univerziteta u Istočnom Sarajevu i  Preporuke o akreditaciji Univerziteta u Banjoj Luci i njihovih studijskih programa u skladu sa mišljenjem komisije stručnjaka.
 
Nakon rasprave, članovi Upravnog odbora izjašnjavali su se o dva prijedloga. Prvi prijedlog se odnosio na preporuku upisa Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta u Banjoj Luci sa njihovim studijskim programima u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova,  a prema drugom prijedlogu tražila se prethodna izmjena rješenja o akreditaciji nadležne obrazovne vlasti u Republici Srpskoj i provođenje predmetne zakonske procedure.
 
Statutom Agencije i Poslovnikom o radu Upravnog odbora propisano je da Upravni odbor Agencije donosi odluke javnim glasanjem i to natpolovičnom većinom ukupnog broja glasova članova Upravnog odbora Agencije, uz uslov da su za odluku glasala najmanje dva člana Upravnog odbora Agencije iz svakog od konstitutivnih naroda.
 
Ni jedan od dva prijedloga o kojima su se izjašnjavali članovi Upravnog odbora nije dobio potrebnu većinu, tako da Upravni odbor Agencije nije postigao saglasnost za usvajanje Zaključka u vezi sa zahtjevom HEAARS.