Zakoni
Zakoni
Zakon o izmjeni i dopuni Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 59/09)
Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 58. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 22. jula 2009. godine, i na 33. sjednici Doma naroda, održanoj 23. jula 2009.godine, usvojila je

ZAKON
O IZMJENI I DOPUNI OKVIRNOG ZAKONA O
VISOKOM OBRAZOVANJU U BOSNI I HERCEGOVINI

Član 1. 

U Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 59/07) u članu 6. iza stava 4. dodaje se bnovi stav 5. koji glasi:

„Pravilnik o korištenju akademskih titula, te stjecanju naučnih i stručnih zvanja iz stava 4. ovog člana donosi Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH.“

 Član 2. 

U članu 61. u stavu 2. riječi: „dvije godine“ zamjenjuju se riječima: „četiri godine“. 

Član 3. 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.

PSBiH, broj 417/09 
23. jula 2009. godine
Sarajevo
 
Predsjedavajući                                                           Predsjedavajući
Predstavničkog doma                                                  Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH                                       Parlamentarne skupštine BiH
Beriz Belkić, s.r.                                                       Ilija Filipović, s.r.