Osnovni podaci o Projektu - ADA
Projekat „Podrška uspostavljanju i funkcionisanju Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje  kvaliteta“

Projekat „Podrška uspostavaljanju i funkcionisanju Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta“  finansiran je sredstvima Austrijske razvojne agencije.(Austrian Development Agency). Cilj  Projekta je uspostavljanje i implementacija funkcionalnog i efikasnog sistema za razvoj politika u osiguranju kvaliteta u visokom obrazovanju.

Glavni zadaci Projekta su izgradnja institucionalnih kapaciteta, osiguranje informatičke i druge tehničke podrške aktivnostima Agencije, kao i informisanje   i podizanje svijesti javnosti i akedemske zajednice o značaju efikasnog sistema osiguranja kvaliteta kao osnovne pretpostavke da diplome i kvalifikacije koje izdaju visokoškolske ustanove u BiH budu priznate u Evropskom prostoru visokog obrazovanja. Putem ovog projekta, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH dobiće vrijednu tehničku opremu, a ključno osoblje resornih ministarstava, visokoškolskih ustanova i Agencije steći će neophodne vještine za provođenje osiguranja kvaliteta u skladu sa evropskim standardima kako bi Agencija i njene aktivnosti bile prepoznate u evropskom sistemu osiguranja kvaliteta.
 
Projekat se sastoji od četiri komponente i to:
  •  Institucionalna izgradnja              
  • Obezbjeđivanje tehničke i informatičke opreme    
  • Podizanje svijesti javnosti i akademske zajednice o značaju sistema osiguranja kvaliteta                 
  • Upravljanje projektom

 Predviđeno trajanje projekta je dvije godine, od 2009. do  2011. godine. Ukupan budžet Projekta je 709.670,00 KM, od čega je 606.307,00 KM donacija Austrijske razvojne agencije, a učešće Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta  103.363,00 KM.