Osnovni podaci
Cilj projekta je podrška razvoju BH kvalifikacionog okvira za visoko obrazovanje i njegovoj implemenataciji na institucionalnom nivou u skladu sa kriterijima Evropskog kvalifikacionog okvira za cjeloživotno učenje (EQF-LLL) i Kvalifikacionog okvira Evropskog prostora visokog obrazovanja (QF-EHEA).
 
Nosilac projekta je Univerzitet u Paderbornu, a partneri su univerziteti iz Velike Britanije, Irske, Španije i Hrvatske. Bh partneri u projektu  su javni univrziteti iz Zenice, Tuzle, Mostara, Bihaća i Istočnog Sarajeva, Svjetski univerzitetski servis Bosne i Hercegovine (SUS BiH) te predstavnici nadležnih ministarstava obrazovanja iz Hrvatske, Republike Srpske, Kantona Sarajevo i Županije Zapadnohercegovačke,  Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP), Agencije za rad i zapošljavanje BiH  i Udruženja poslodavaca BiH i Mreže  agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju centralne i istočne Evrope (CEENQA). Predviđeno trajanje projekta je tri godine.