SEQA ESG 2

Podrška evropskim agencijama za osiguranje kvaliteta u usklađivanju ESG (SEQA-ESG 2)

Osnovni podaci o Projektu

Glavni cilj Projekta je podrška agencijama za osiguranje kvaliteta i nadležnim vlastima u četiri zemlje (Azerbejdžan, Bosna i Hercegovina, Srbija i Ukrajina) u stvaranju sistema za osiguranje kvaliteta usklađenog sa ESG-om, što je jedna od ključnih obaveza Bolonjskog procesa. Konkretnije, projekat ima za cilj postizanje: 1) pravnog okvira u skladu sa ESG; 2) usklađivanje procesa osiguranja kvaliteta sa ESG; 3) povezivanje nacionalnih kriterijuma sa ESG-om; 4) kreiranje odgovarajućih metoda i kriterijuma za izbor stručnjaka; i 5) uključivanje zainteresovanih strana u vanjsko osiguranje kvaliteta. U Projekat su uključeni ENQA, kao koordinator Projekta, i agencija za osiguranje kvaliteta iz svake od četiri države (osim za Bosnu i Hercegovinu gdje ih ima dvije).

Za postizanje ciljeva predviđene su sljedeće aktivnosti: 1) Konsultativni sastanci u četiri zemlje sa učešćem nadležnih vlasti, agencija i zainteresovanih strana. Ključni rezultat aktivnosti biće nacionalni akcioni plan za razvoj osiguranja kvaliteta. 2) Radionice o četiri ključne teme (metodologija osiguranja kvaliteta, kriterijumi osiguranja kvaliteta, stručnjaci za eksternu evaluaciju i zainteresovane strane). Radionice su usmjerene na sve učesnike Projekta iz četiri zemlje (ukupno 25 osoba/radionica). 3) Razmjena osoblja između agencija (ukupno 5) sa multiplikatorskim prezentacijama po povratku. 5) Izrada akcionih planova agencije za eksternu evaluciju prema ESG - u (ukupno pet).

Navedene aktivnosti osmišljene su tako da na odgovarajući način odgovore na različite potrebe,  kako na nivou zakonskog okvira tako i unutar agencija, i osiguravaju da četiri zemlje brzo napreduju u usklađivanju sa ESG – om. Kroz akcione planove zemalja (ministarstva) i  akcione planove (agencije) budući napredatak nakon završetka Projekta će takođe biti zagarantovan. Angažman  učesnika Projekta osigurava sistemski pristup stvaranju sistema usklađenog sa ESG – om uz podršku vanjskih stručnjaka i  transfera znanja između partnera.

Partneri Projekta

ENQA – Evropska asocijacija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju, Belgija

AVORS – Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske, Bosna i Hercegovina

HEA – Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina

NAQA – Nacionalna agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju – Ukrajina

NAT -  Nacionalno telo za akreditaciju i obezbeđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju, Srbija

TKTA – Аgencija za osiguranje kvaliteta u obrazovanju, Azerbejdžan