Osnovni podaci o Projektu

“Program jačanja javnih institucija u Bosni i Hercegovini” (SPI) je pokrenut 2010. godine sa ciljem podrške državnim institucijama u poboljšanju kvaliteta pruženih usluga i boljeg ispunjavanja potreba građana.

 

Program se zasniva na Sporazumu o saradnji između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke. Njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) je u tom cilju ovlastilo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH za provedbu njemačkog doprinosa u programu. Glavni partner u Bosni i Hercegovini je Ured koordinatora za reformu javne uprave. Budžet za prvu fazu sa trajanjem od augusta 2010. do kraja 2013. godine je 5,7 miliona eura. 

 

Pored Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave, korisnici programa su Centralna banka BiH, Agencija za statistiku BiH, Agencija za javne nabavke BiH, Ured za razmatranje žalbi, Direkcija za evropske integracije, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Agencija za državnu službu BiH i Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.

 

U Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta aktivnosti GIZ-a su usmjerene na jačanje Agencije u pogledu poboljšanja pružanja usluga relevantim institucijama, uspostavljanju strateškog planiranja i sistema monitoringa i evaluacije te upravljanje kvalitetom. Pored toga, jačanje procesa Agencije, podrška u IT pitanjima te jačanje kapaciteta u smislu obuke uposlenika Agencije će također biti provedeni u kontekstu pružanja tehničke podrške.

 

 

Nastavak saradnje sa GIZ-om u okviru druge faze Programa jačanja javnih institucija

 

Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta dr Husein Nanić i rukovodilac Programa jačanja javnih institucija Reinhard Lüke potpisali su u Sarajevu 03.09.2014.godine Memorandum o razumjevanju. Potpisivanju Memoranduma prethodio je Sporazum o implementacii druge faze Programa koji su potpisali Ured koordinatora za reformu javne uprave i Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) koje po nalogu Vlade Sаvezne Republike Njemačke implementira ovaj Program.

 

Program je aktivan kroz tri polja djelovanja s ciljem poboljšanja uslova za provedbu reforme javne uprave, unapređenje razmjene iskustava i zajedničkog učenja kroz međuinstitucionalne radne grupe. Program se u svom radu fokusira na slijedeće tematske oblasti: komunikacije i upravljanje znanjem, upravljanje ljudskim resursima, javne nabavke i elektronska uprava te upravljanje kvalitetom.

 

Pored Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta korisnice Programa su Ured koordinatora za RJU, Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, Direkcija za evropske integracije, Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine, Centralna banka Bosne i Hercegovine, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Ured za razmatranje žalbi, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine.

 

Memorandum o razumjevanju