Interni akti

...

Pravilnik o proaktivnoj transparentnosti Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Kodeks ponašanja zaposlenih u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta

...

Rješenje o isplati novčane nagrade za mjesec novembar 2017. godine

...

Rješenje o isplati novčane nagrade za mjesec avgust 2017. godine

...

Rješenje o isplati novčane nagrade za mjesec decembar 2016. godine

...

Pravilnik o postupanju Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u slučaju postojanja anonimne prijave za korupciju i prijave od lica koja nisu zaposleni u Agenciji

...

Uputstvo o uslovima i načinu podnošenja interne prijave od strane uposlenih u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta zbog sumnje ili okolnosti postojanja korupcije

...

Poslovnik o radu Stručnog kolegija Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Pravilnik o provođenju odredaba Zakona o zaštiti ličnih podataka u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Poslovnik o radu Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Statut Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranjе kvaliteta, (“Službeni glasnik BiH”, broj: 86/09)

...

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta

...

Pravilnik o kriterijima i postupku za isplatu novčane nagrade zaposlenima u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta