Organizacijska struktura

Organizacijska struktura i odgovornost Agencije

Organizacijska struktura
1. Rukovodstvo Agencije
 • Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta rukovodi direktor.
 • Direktora i njegove zamjenike bira, nakon provedenog javnog konkursa, Vijeće ministara BiH.
 • Mandat direktora i njegovih zamjenika je četiri godine.
 • Direktor i zamjenici direktora ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.
2. Kabinet rukovodstva
 • Pruža pomoć u radu direktora i zamjenika direktora putem izvršavanja profesionalnih i tehničkih zadataka, uključujući vođenje rasporeda aktivnosti direktora, pripremu materijala za sastanke sa predstavnicima institucija Bosne i Hercegovine na koje se odnosi Okvirni Zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini i pripremu materijala za konferencije i seminare;
 • vrši tehničku obradu akata koje sačinjava direktor, organizovanje sastanaka i vođenje zapisnika;
 • priprema sjednice Stručnog kolegija i Upravnog odbora, prati realizaciju zaključaka Stručnog kolegija i Upravnog odbora;
 • obezbjeđuje javnost i transparentnost rada Agencije;
 • vrši prijem, podjelu i slanje pošte, vođenje evidencije o primljenoj i otpremljenoj pošti, kao i drugih propisanih evidencija u oblasti kancelarijskog poslovanja;
 • izrađuje saopštenja i drugih informativnih materijala Agencije, te aktivnosti na razvoju službene internet stranice Agencije;
 • obezbjeđuje državnim službenicima i javnosti pristup podacima u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini (”Službeni glasnik BiH”, broj 28/00), Zakonom o zaštiti ličnih podataka (”Službeni glasnik BiH”, broj 49/06) i opštim aktima Agencije.
3. Sektor za razvoj visokog obrazovanja
 • izrađuje prijedloge jasnih, transparentnih i pristupačnih kriterija i normi kojima se određuju minimalni standardi u oblasti visokog obrazovanja;
 • izrađuje prijedloge preporuka o kriterijima i standardima ministarstvu Republike Srpske, kantonalnim ministarstvima i Brčko Distriktu BiH za osnivanje i zatvaranje visokoškolskih ustanova, te za prestrukturiranje studijskih programa;
 • izrađuje prijedloga preporuka o kriterijima za licenciranje visokoškolskih ustanova i studijskih programa; sarađuje na izradi preporuka o najnižim školarinama za sve studente na akreditiranim visokoškolskim ustanovama, s ciljem usklađivanja najnižih školarina na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine;
 • predlaže savjete o politici rada i razvoja ministarstvu Republike Srpske, kantonalnim ministarstvima i Brčko Distriktu BiH;
 • daje savjete i informacije o pitanjima iz svoje nadležnosti zainteresiranim strankama;
 • utvrđuje prijedloge standarda kvaliteta, analizu kvaliteta, daje preporuka za otklanjanje nedostataka kvalitete studija i visokoškolskih ustanova;
 • sarađuje na predlaganju općih smjernica i kriterija na osnovu kojih se iz budžeta institucija BiH mogu dodjeljivati sredstva visokoškolskim ustanovama za naučnoistraživački rad;
 • izrađuje i predlaže uputstva o formi i sadržaju diplome i dodatka diplome koju izdaju akreditirane visokoškolske ustanove;
 • izrađuje i predlaže pravilnike i druge akte iz svoje nadležnosti.
4. Sektor za osiguranje kvaliteta
 • izrađuje prijedloge jasnih, transparentnih i pristupačnih kriterija za akreditaciju visokoškolskih ustanova;
 • izrađuje prijedloge kriterija za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova;
 • priprema objavljivanje javnog konkursa za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova, odnosno njihovih studijskih programa;
 • izrađuje prijedloge za osnivanje komisije za utvrđivanje liste stručnjaka koji zadovoljavaju kriterije iz Okvirnog zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik BiH“ broj 59/07). Komisija ima pet članova, a čini je po jedan predstavnik Rektorske konferencije, jednog kantonalnog ministarstva, ministarstva Republike Srpske, Brčko Distrikta BiH, te predstavnik Agencije;
 • vrši pripremu za dostavljanje utvrđene liste stručnjaka na usvajanje svim ministarstvima obrazovanja u BiH i nadležnom odjelu Brčko Distrikta BiH; priprema prijedloge za imenovanje komisije stručnjaka, na osnovu prijedloga nadležnih obrazovnih vlasti u pogledu izbora stručnjaka s utvrđene liste stručnjaka;
 • priprema preporuke nadležnim obrazovnim vlastima o akreditaciji visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa, na osnovu mišljenja komisije stručnjaka;
 • utvrđuje prijedloge za postupak i rješenje o akreditaciji i licenciranju visokoškolskih ustanova koje donose ministarstvo Republike Srpske, kantonalna ministarstva i Brčko Distrikt BiH, u skladu s Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH;
 • utvrđuje prijedloge postupaka za ocjenjivanje usklađenosti rješenja o akreditaciji s normama i kriterijima iz Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH i, u slučaju utvrđene neusklađenosti, priprema prijedloge preporuka Upravnom odboru za preduzimanje daljnjih mjera, sve do mjere poništenja rješenja o akreditaciji;
 • vodi državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova;
5. Sektor za pravne, kadrovske, finansijske i opšte poslove

Ovaj Sektor obavlja pravne, kadrovske, računovodstveno–materijalne i opšte poslove;materijalno finansijske poslove i poslove izrade finansijskih planova i praćenje realizacije istih, vođenje knjigovodstveno – finansijske dokumentacije i njeno čuvanje, kao i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u nadležnost ovog Sektora.

Poslovi iz djelokruga rada Sektora za pravne, kadrovske, finansijske i opšte poslove vrše se u okviru slijedećih unutrašnjih organizacionih jedinica:

 • Odsjek za pravne, kadrovske i opšte poslove
 • Odsjek za finansijsko- materijalne poslove