Politika kvaliteta

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) je opredjeljena da stalno razvija i poboljšava svoje aktivnosti kako bi doprinijela unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja u BiH u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH, Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG, 2015), Odlukom Vijeća ministara BiH o usvajanju prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH za razdoblje 2016.-2026.,  te aktima Agencije.

 

Kvalitet je osnovna vrijednost na kojoj Agencija zasniva svoj rad. Posvećenost kvalitetu vidljiva je u:

 

 • Realizaciji vizije, misije, vrijednosti i strateških ciljeva Agencije
 • Poštovanju principa zakonitosti, objektivnosti, transparentnosti i pravovremenosti  prilikom provođenja aktivnosti i donošenja odluka iz nadležnosti Agencije
 • Redovnoj, neovisnoj i samostalnoj realizaciji vanjskog osiguranja kvaliteta, baziranog na ESG,  za čije aktivnosti i  ishode u potpunosti odgovara
 • Redovnom objavljivanju izvještaja koji opisuju i analiziraju opće nalaze aktivnosti vanjskog osiguranja kvaliteta
 • Pružanju javnosti objektivnih i pravovremenih informacije o pitanjima vezanim za aktivnosti Agencije
 • Uključivanju svih zainteresovanih strana u aktivnosti Agencije kroz otvoren dijalog i saradnju
 • Profesionalnom postupanju zaposlenih u Agenciji u komunikaciji sa zainteresovanim na principima jednakosti i nediskriminacije po bilo kojem osnovu
 • Unapređenju aktivnosti Agencije redovnim prikupljanjem povratnih informacija od  zaposlenih i  zainteresovanih strana o njihovom zadovoljstvu radom Agencije
 • Provođenju i  kontinuiranom poboljšavanju procesa unutrašnjeg osiguranja kvaliteta i periodičnih vanjskih evaluacija Agencije kojima se  dokazuje usklađenost aktivnosti Agencije sa ESG i drugim međunarodnim standardima
 • Omogućavanju prilika zaposlenima za sticanje visokog nivoa  znanja, vještina i kompetencija, te povećanju stepena zadovoljstva zaposlenih  i  njihovom kontinuiranom podsticanju da učestvuju u poboljšanju aktivnosti Agencije
 • Osiguranju redovnog revidiranja i ocjenjivanja Politike kvaliteta s ciljem praćenja i unapređenja njene djelotvornosti i efikasnosti.

Uposlenici Agencije su upoznati sa Politikom kvaliteta i postupaju u skladu s njom u svakodnevnim aktivnostima.