Stručnjaci - predstavnici akademske zajednice u BiH

Napomena:

Više informacija o stručnjacima predstavnicima svih kategorija možete dobiti klikom na ime i prezime stručnjaka ili možete direktno kontaktirati službe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine putem telefona +387 51 430 510 ili slanjem upita na email info@hea.gov.ba  

Ime Prezime Visokoškolska ustanova Naučna oblast
Adisa Vučina Sveučilište u Mostaru/ Tehničke  Tehničke nauke/ Strojarstvo –Metodičko konstruiranje
Adnan Ibrahimović Univerzitet u Tuzli/ Tehničke  Tehničke nauke/ Geološko inženjerstvo
Adnan Velagić Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar/Humanističke  Humanističke nauke/ Istorija
Aida Hodžić Univerzitet u Sarajevu/ Biotehničke  Biotehničke nauke/ Veterina
Alan Topčić Univerzitet u Tuzli/ Tehničke  Tehničke nauke/ Mašinstvo-Proizvodni sistemi
Aleksandra Nikolić Univerzitet u Sarajevu/Biotehničke  Biotehničke nauke/ Poljoprivreda
Alma Dizdarević Univerzitet u Tuzli/ Društvene - Defektologija  Društvene nauke- Mentalna retardacija(oligofrenologija)
Almira Hadžović-Džuvo Univerzitet u Sarajevu/ Medicinske  Biomedicina i zdravstvo/ Fiziologija
Amela Ibrahimagić Univerzitet u Tuzli/ Društvene  Društvene nauke/ Logopedija
Brano Markić Sveučilište u Mostaru/ Društvene  Društvene nauke/ Ekonomija- Informacijski sistemi i informatologija
Danijel Pravdić Sveučilište u Mostaru/ Medicinske  Biomedicina i zdravstvo/ Fiziologija
Dejan Bokonjić Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Medicinske  Biomedicina i zdravstvo/ Pedijatrija
Dijana  Crnjak   Humanističke nauke/ Srpski jezik
Dragan Đuranović Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Društvene  Društvene nauke/ Ekonomsko upravljanje i razvoj, Marketing 
Dražena Gašpar Sveučilište u Mostaru/ Društvene  Društvene nauke/ Ekonomija-  Informacijski sistemi i informatologija
Dušan Regodić Univerzitet „Sinergija“ Bijeljina/ Tehničke Tehničke nauke/ Mehanika-Aerodinamika
Edin Delić Univerzitet u Tuzli/ Tehničke  Tehničke nauke/ Geotermomehanika
Edina Vranić Univerzitet u Sarajevu/ Medicinske  Biomedicina i zdravstvo/ Farmaceutska tehnologija
Enisa Omanović-Mikličanin Univerzitet u Sarajevu/ Prirodne  Biotehničke nauke/ Hemija
Genc Trnavci Univerzitet u Bihaću/ Društvene Društvene nauke/ Pravo (Obligaciono)
Gostimir Mikač Univerzitet u Banjoj Luci/ Medicinske Biomedicina i zdravstvo/ Citologija
Husejin Keran Univerzitet u Tuzli/ Biotehničke BIotehničke nauke/ Fizikalna hemija i elektrohemija
Iko Skoko Sveučilište u Mostaru/ Društvene Društvene nauke/ Komunikologija
Ilja Doršner Univerzitet u Sarajevu/ Prirodne Prirodne nauke/ Teorijska fizika-Fizika visokoh energija
Ivan Lovrić Sveučilište u Mostaru/ Tehničke Tehničke nauke/ Ceste i prometna tehnika (Građevinarstvo)
Ivica Musić Sveučilište u Mostaru/ Humanističke Humanističke nauke/ Filozofija
Ivo Čolak Sveučilište u Mostaru/ Tehničke Tehničke nauke/ Otpornost materijala (Građevinarstvo)
Jaroslav Vego Sveučilište u Mostaru/ Tehničke Tehničke nauke/ Arihtektura
Jasmina Osmanković Univerzitet u Sarajevu/ Društvene Društvene/ Ekonomija
Kemal Šoljić Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar/ Biotehničke Biotehničke nauke/ Ekonomika poljoprivredne proizvodnje
Lejla Junuzović - Žunić Univerzitet u Tuzli/ Društvene Društvene nauke/ Logopedija
Lejla Banjanović -Mehmedović Univerzitet u Tuzli/ Tehničke Tehničke nauke/ Automatika
Lejla Muller Van Wieren Internacionalni univerzitet u Sarajevu/ Prirodne Prirodne nauke/ Matematika
Lejla Turčilo Univerzitet u Sarajevu/ Društvene Društvene nauke/ Žurnalistika
Lidija Pehar Univerzitet u Sarajevu/ Društvene Društvene nauke/ Pedagogija i Psihologija
Ljubinko Mitrović Visoka škola unutrašnjih poslova BL, Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Društvene Društvene/Metodologija prava
Maja Prskalo Sveučilište u Mostaru/ Tehničke Tehničke/Mehanika tla I temeljenje; Geotehničko inženjerstvo
Marijana Sivrić Sveučilište u Mostaru/ Humanističke Humanističke/Sintaksa engleskog jezika I Sociolingvistika
Meho Bašić Univerzitet u Tuzli/ Biotehničke Biotehničke/Prehrambena tehnologija
Meliha Hrustić Univerzitet u Tuzli/ Humanističke Humanističke/Savremeni njemački jezik
Mile A. Lasić Sveučilište u Mostaru/ Društvene Drustvene/Međunarodno privatno pravo
Milenko Blesić Univerzitet u Sarajevu/ Biotehničke Biotehničke/Tehnologija vrenja
Milica Vilušić Univerzitet u Tuzli/ Biotehničke Biotehničke/Prehrambena tehnologija
Milorad Tomić Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Tehničke Tehničke/Elektro hemijskoinženjerstvo; Fizička hemija
Mirela Duranović Univerzitet u Tuzli/ Društvene Društvene/Logopedija
Mitar Perušić Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Tehničke Tehničke/Procesno inženjerstvo
Muhamed Hadžiabdić Internacionalni univerzitet u Sarajevu/ Tehničke Tehničke/Inženjerstvo
Muhidin Mulalić Internacionalni univerzitet u Sarajevu/ Društvene Društvene/Istorija I civilizacija
Nenad Stojanović Visoka škola „Primus“ Gradiška/ Društvene Društvene/Kvantitativne metode I informacioni sistemi
Petar Penda Univerzitet u Banjoj Luci/ Humanističke Humanističke/Engleska književnost
Radica Ćorić Sveučilište u Mostaru/ Biotehničke Biotehničke/Pedologija
Radoslav Grujić Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Biotehničke Biotehničke/Prehrambena tehnologija
Refik Šahinović Univerzitet u Bihaću/ Biotehničke Biotehničke/Anatomija sa fiziologijom domaćih životinja
Ružica Zeljko - Zubac Sveučilište u Mostaru/ Humanističke Humanističke/Morfologija njemačkog jezika
Safet Kozarević Univerzitet u Tuzli/ Društvene Društvene/Teorija odlučivanja
Samra Mujačić Univerzitet u Tuzli/ Tehničke Tehničke/Komunikacije
Sandira Eljšan Univerzitet u Tuzli/ Tehničke Tehničke/Termofluidna tehnika
Sead Pašić Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar/ Tehničke Tehničke/Zavarivanje i termička obrada
Sead Rešić Univerzitet u Tuzli/ Prirodne Priorodne/Metodika nastave matematike
Sedin Kobašlija Univerzitet u Sarajevu/ Medicinske Medicinske/Dječija I preventivna stomatologija
Selma Čorbo Univerzitet u Sarajevu/ Biotehničke  Biotehničke/Tehnologija ulja I masti
Semra Čavaljuga Univerzitet u Sarajevu/ Medicinske Medicinske/Epidemiologija I biostatistika
Senka Marinčić Sveučilište u Mostaru/ Humanističke Humanističke/Sintaksa njemačkog jezika
Siniša Ristić Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Medicinske Medicinske/Fiziologija
Siniša Vidaković Univerzitet u Banjoj Luci/ Umjetničke Umjetničke/Istorija I teorija likovnih umjetnosti I arhitekture
Snježana Rezić Sveučilište u Mostaru/ Tehničke Tehničke/Automatizacija proizvodnje
Srđan Damjanović Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Tehničke Tehničke/Električna mjerenja
Suad Hamzabegović Univerzitet u Bihaću/ Društvene Društvene/Građansko procesno pravo
Suad Halilčević Univerzitet u Tuzli/ Tehničke Tehničke/Električna postrojenja I aparati
Tonćo Marušić Sveučilište u Mostaru/ Tehničke Tehničke/Informatika I Uvod u računarstvo
Veljko Trivun Univerzitet u Sarajevu/ Društvene Društvene/Poslovno pravo
Vaso Dragović Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Društvene Društvene/Statistika
Vesna Babić-Hodović Univerzitet u Sarajevu/ Društvene Društvene/Marketing
Vlaho Akmadžić Sveučilište u Mostaru/ Tehničke Tehničke/Građevinska statika, Osnove metalnih konstrukcija I Metalni mostovi
Zehrudin Osmanović Univerzitet u Tuzli/ Biotehničke Biotehničke/Analiza I simulacija procesa
Željko Marić Sveučilište u Mostaru/ Društvene Društvene/Osnove ekonomije
Željko Rozić Sveučilište u Mostaru/ Tehničke Tehničke/Hidrotehnički sistemi I Vodoopskrba I kanalizacija
Zijad Hasić Univerzitet u Travniku/ Drštvene Društvene/Upravno pravo
Zijad Džafić Univerzitet u Tuzli/ Društvene Društvene/Ekonomska teorija
Zijada Rahimić Univerzitet u Sarajevu/ Društvene Društvene/Menadžment I organizacija
Zrinka Knezović Sveučilište u Mostaru/ Biotehničke Biotehničke/Biometrika I biostatistika
Aleksandar Bogdanić Univerzitet u banjoj Luci, Filozofski fakultet/ Društvene Društvene nauka/ Komunikologija
Atif Hodžić Univerzitet u Bihaću, Tehnički fakultet/Tehničke Tehničke nauke/ Mašine i procesne tehnike obrade drveta
Bernadin Ibrahimpašić Univerzitet u Bihaću, Pedagoški fakultet/ Prirodne Prirodne nauke/ Matematika
Daria Ler Internacionalni Univerzitet u Sarajevu, Fakultet prirodnih i tehničkih nauka/ Prirodne Prirodne nauke/ Genetika i bioinženjering
Davor Alagić Univerzitet u Sarajevu, Veterinarski fakultet/ Biotehničke Biotehničke nauke-Poljoprivredne/ Veterina
Elvir Čizmić Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet/ Društvene Društvene nauke/ Menadžment i organizacija
Elvira Ćemalović-Dilberović Univerzitet“Džemal Bijedić“ Fakultet humanističkih nauka/ Humanističke Humanističke nauke/ Lingvistika
Fadil Islamović Univerzitet u Bihaću, Tehnički fakultet/ Tehničke Tehničke nauke/ Opšte mašinstvo-konstrukcije
Goran Janjić Univerzitet u Banjoj Luci Mašinski fakultet/ Tehničke Tehničke nauke/ Organizacija, ekonomika i menadžment u mašinstvu i Inženjerski menadžment
Ismet Sejfija Univerzitet u Sarajevu, Fakultet za javnu upravu/ Društvene Društvene nauke/Civilno društvo, politikologija
Jamila Jaganjac Sveučilište " VITEZ", Fakultet poslovne ekonomije/Društvene Društvene nauke/ Poslovna ekonomija i poduzetništvo
Meliha Bijedić Univerzitet u Tuzli,  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet/ Društvene Humanističke nauke/ Poremećaji u ponašanju
Mersida Manjgo Univerzitet „Džemal Bijedić“, Mašinski fakulte/Tehničke Tehničke nauke/ Mašinske konstrukcije
Naser Prljača Univerzitet u Tuzli, Elektrotehnički fakultet/ Tehničke Tehničke nauke/ Automatika
Nermina Hadžigrahić Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet/ Biomedicina i zdravstvo/ Dermatovenerologija
Nevzet Veladžić Univerzitet u Bihaću, Pravni fakultet/ Društvene nauke/ Državno pravo
Nina Bijedić Univerzitet "Džemal Bijedić" , Fakultet informacionih Tehnologija/ Prirodne nauke/ Primjenjena matematika i formalne metode
Rebeka Kotlo Univerzitet "Džemal Bijedić“, Pravni fakultet Društvene nauke/ Uvod u nauku o državi i pravu
Rejhana Dervišević Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tehničke nauke/ Inžinjersko-geološke discipline
Sabina Đonlagić Univerzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet Društvene nauke/ Menadžment i upravljanje
Samir Lemeš Univerzitet u Zenici, Mašinski fakultet Tehničke nauke/ Informatika i računarska tehnologija
Simo Jokanović Univerzitet u Banjoj Luci, Mašinski fakultet  
Slobodanka Ključanin Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet Tehničke nauke/ Kartografija i fotogrametrija, Geodezija
Amra  Bratovčić Univerzitet u Tuzli Prirodne nauke//Fizikalna hemija i elektro hemija
Biljana Milošević – Soso Univerzitet u Istočnom Sarajevu Društvene nauke/Sociologija
Danijel Mijić Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet Tehničke nauke/Računarske nauke
Dušanka Bošković Univerzitet u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet Tehničke nauke/Elektronika
Dženana Gačo Univerzitet u Bihaću, Tehnički fakultet Tehničke nauke/Građevinske konstrukcije
Edin Berberović Univerzitet u Zenici Tehničke nauke/Računarsko programiranje
Emina Junuz Univerzitet Džemal Bijedić, Fakultet informatičkih znanosti Prirodne nauke/Softverski inžinjering
Gordana Đurić Univerzitet u Banjoj Luc, Poljoprivredni fakultet Biotehničke(poljoprivredne) nauke/Zaštita i održivo korišćenje genetičkih resursa
Ibrahim Plančić Univerzitet u Zenici,  Mašinski fakultet Tehničke nauke/Tehnologije, mašine i alati za obradu deformisanjem
Jasmina Selimović Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet Društvene nauke/Finansije
Lutvo Haznadarević Visoka škola “Logos centar” Mostar Tehničke nauke/Tehnologije obrade rezanjem
Marijana Kapović Solomun Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet Biotehničke nauke/Silviekologija
Maša Alijević  Univerzitet u Zenici, Pravni fakultet Društvene nauke/Državno i međunarodno javno pravo
Marko Đogo  Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet Društvene nauke/Međunarodna ekonomija
Nebojša Vasić Univerzitet u Zenici, Filozofski fakultet Humanističke nauke/Metodika nastave engleskog jezika
Savo Peković  Akademija likovnih umjetnosti Trebinje Humanističke nauke/Umjetnost (Stvaralaštvo-svi oblici stvaralaštva)
Spahija Kozlić Univerzitet u Zenici, Pravni fakultet Humanističke nauke/Filozofija prava; Retorika (predmeti)
Stjepan  Skoko Sveučilište u Mostar, ALU Galerija Mostar Humanističke nauke/Kiparstvo
Vildana Dubravac Internacionalni Burch Univerzitet   Humanističke nauke/Lingvistika (odsjek anglistika)
Ajla Škrbić  Pravni fakultet, Univerzitet za poslovni inžinjering i menadžment Banja Luka Društvene/Međunarodno i Javno pravo
Aleksandar  Vranješ  Univerzitet u Banjaluci, Političke nauke / Društvene  Društvene/Političke nauke
Amel Kosovac  Univerzitet u Sarajevu, Fakultet za saobračaj i komunikacije / Tehničke Tehničke/Fakultet za saobraćaj i komunikacije/Poštanski saobraćaj
Amra Kazić  Univerzitet u Sarajevu, Institut za genetičko inžinjerstvo i biotehnologiju / Prirodne Prirodne/Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju/Molekularna genetika
Amra  Tuzović  Univerzitet u Travniku, Edukacijski fakultet / Društvene Društvene/Edukacijski fakultet/Organanizacija i upravljanje u sportu  i Sportske igre
Azra  Bakrač  Univerzitet u Bihaću, Biotehnički fakultet / Prirodne Prirodne/Biotehnički fakultet/Mikrobilogija
Dragojla  Golub  Univerzitet u Banjaluci, Prirodno-matematički fakultet / Prirodne Prirodne/Prirodno-matematički fakultet/Zoologija
Eldin  Mehić  Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet / Društvene Društvene/Ekonomski fakultet/Međunarodna ekonomija i razvoj
Elvir  Kazazović  Univerzitet u Sarajevu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja / Društvne Društvene/Fakultet sporta i tjelesnog odgoja/Metodika i metodologija u sportu
Ensar   Mekić  Internacionalni Burč univerzitet, Fakultet za ekonomiju i društvene nauke / Društvene Društvene/Fakultet za ekonomiju i društvene nauke/Menadžent i marketing
Ermina  Smajlović  Univerzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet / Društvene Društvene/Ekonomski fakultet/Marketing
Gordan   Radić  Sveučilište Hercegovina, Fakultet međunarodnih odnosa i diplomatije / Društvene Društvene/Fakultet međunarodnih odnosa i diplomacije/Ekonomija i pravo
Gordana  Globočki Lakić  Univerzitet u Banjaluci, Mašinski fakultet / Tehničke Tehničke/Mašinski fakultet/Proizvodno mašinstvo
Haris  Nikšić  Univerzitet u Sarajevu, Farmaceutski fakultet / Biomedicina i zdrvastvo Biomedicina i zdravstvo/Farmaceutski fakultet/Farmakognozija i hemija droga
Jugoslav   Jovičić  Univerzitet u Travniku, Fakultet za poslovnu ekonomiju i menadžment / Društvene Društvene/Fakultet za poslovnu ekonomiju i menadžment/Ekonomska teorija i politika
Marijana   Ćosović  Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet / Tehničke Tehničke/Elektrotehnički fakultet/Računarske nauke
Marko  Vasiljević  Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobračajni fakultet  Tehničke/Saobraćajni fakultet/Transportno inženjerstvo
Mirna  Brkić Vučina  Sveučilište u Mostaru, Filozofski fakultet / Humanističke Humanističke/Filozofski fakultet/Kroatistika
Mithat  Asotić  Univerzitet u Travniku, Farmaceutsko zdravstveni fakultet / Biomedicina i zdravstvo Biomedicina i zdravstvo/Farmaceutsko zdravstveni fakultet/Anatomsko-hiruška grupa predmeta
Muamer  Kalić  Internacionalni univerzitet u Goraždu, Fakultet tehničkih nauka / Tehničke Tehničke/Fakultet tehničkih nauka/Menadžment i organizacija
Nihada  Delibegović Džanić  Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet / Humanističke Humanističke/Filozofski fakultet/Savremeni engleski jezik
Nikolina   Obradović  Sveučilište u Mostaru, Filozifski fakultet / Društvene Društvene/Filozofski fakultet/Socijalna politika u BiH
Sanja  Berberović  Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet / Humanističke Humanističke/Filozofski fakultet/Savremeni engleski jezik
Selma  Porobić  Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet / Humanističke Humanističke/ Filozofski fakultet/Pedagogija
Vesna  Mrdalj  Univerzitet u Banjaluci, Poljoprivredni fakultet / Biotehničke Biotehničke/Poljoprivredni fakultet/Ekonomika poljoprivrede i ruralni razvoj
Tijana  Dabić Univerzitet Sinergija Humanističke/Engleski jezik i književnost
Samra Sadiković Univerzitet u Tuzli Prirodne/Matematika
Mirza Ibrišimović Univerzitet Sarajevska škola za nauku i tehnologiju Prirodne/Molekularna biologija
Namik Čolaković Univerzitet u Travniku Društvene/Ekonomija
Fuad Bajraktarević Univerzitet u Trvaniku/Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Društvene/Menadžment
Maja Pločo Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Društvene/Pravo
Mahir Zajmović Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Tehničke/Računarske nauke
Bojan Vlaški Univerzitet u Banjoj Luci Društvene/Pravo
Hariz Šarić Univerzitet u Tuzli Društvene/Socijalni rad
Sadik Bahtić Univerzitet u Trvaniku/Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Društvene/Ekonomija
Ibrahim Obhođaš Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Društvene/Ekonomija
Fahrudin Fehrić Univerzitet u Travniku Društvene/Ekonomija
Adnan Pirić Sveučilište/Univerzitet„Vitez“ Društvene/Pravo
Edina Špago Ćumurija Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar Humanističke/Engleski jezik
Verica Pavlić Univerzitet u Banjoj Luci Biomedicina i zdravstvo/Stomatologija
Mirza Čaušević Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Društvene/Pravne nauke
Amina Hadžibegović-Bicciato Fakultet za upravu Humanističke/Engleski jezik
Erdin Hasanbegović Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Društvene/Finansije
Duška Delić Univerzitet u Banjoj Luci Biotehničke/Zaštita zdravlja biljaka
Jelena  Ilić Plauc Univerzitet u Tuzli Humanističke/Engleski jezik
Sanel Jakupović Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka Društvene/Ekonomske nauke
Miroslav Malinović Univerzitet u Banjoj Luci Tehničke/Arhitektura
Lejla Kuralić-Ćišić Univerzitet u Tuzli/Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Društvene/Socijalna pedagogija
Zanin Vejzović Sarajevska škola za nauku i tehnologiju Tehničke/Računarski i komunikacioni sistemi
Edina Solak Univerzitet u Zenici/Filozofski fakultet Humanističke/Lingvistika
Semina Škandro Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Vitez Društvene/Računovodstvo i revizija
Martina Primorac Sveučilište Hercegovina

Društvene/Međunarodno pravo

Amra Odobašić Univerzitet u Tuzli Tehničke/Ekološko inženjerstvo
Damir Hodžić Univerzitet u Bihaću/Tehnički fakultet Tehničke/Mehanika
Mariana Lukić-Tanović Univerzitet u Istočnom Sarajevu Društvene/Geografija
Senada Kurtanović Univerzitet u Bihaću/Ekonomski fakultet Društvene/Računovodstvo
Edin Užičanin Univerzitet u Tuzli Društvene/Sport
Melvedin Jašarević Internacionalni univerzitet u Goraždu Društvene/Poslovno pravo
Izabela Dankić Sveučilište u Mostaru Humanističke/Engleski jezik
Edis Bajić - Društvene/Međunarodno pravo
Budimirka Marinović Univerzitet u Istočnom Sarajevu Tehničke/Energetika
Dajana Vukojević Univerzitet u Istočnom SarajevuUniverzitet Džemal Bijedić/Studij Turizam Društvene/Geografija
Sabahudin Smajić Univerzitet u Tuzli Prirodne/Fizička geografija
Mirjana Landika Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka Društvene/Ekonomske nauke