Twinning

Osnovni podaci o Projektu

Jačanje institucionalnih kapaciteta za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini

 

Twinning partnerstvo između Bosne i Hercegovine i Austrije (BA11-IB-OT-02) septembar 2013. – septembar 2015.

 

Opće informacije

 

1. Karakteristike Twinning partnerstva

 

Twinning predstavlja instrument Evropske komisije (EK) za saradnju između javnih uprava zemalja članica EU (ZČ) i zemalja korisnica (ZK).

 

Twinning je Evropska komisija pokrenula 1998. godine u kontekstu priprema za proširenje Evropske unije (EU). Zamišljen je kao instrument namjenske administrativne saradnje u cilju pružanja pomoći zemljama koje su trenutno zemlje kandidati da kao buduće zemlje članice EU ojačaju svoje administrativne i zakonske kapacitete za provođenje zakonskih propisa EU. Twinning je i dalje značajan pretpristupni instrument koji je sada dostupan za sve zemlje kandidate i predkandidate koje koriste Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA).

 

Twinning projekti se vezuju za zajednički dogovorene strateške ciljeve koji proizilaze iz zajedničkog programa rada EU i zemlje pretpristupnice („zemlja korisnica“).

 

U pravilu, zemlja korisnica odabire svog partnera iz reda zemalja članica. Za potrebe aktuelnog twinning projekta, Bosna i Hercegovina (BiH) je u proljeće 2013. godine odabrala Austriju.

 

Agencija za evropske integracije i ekonomski razvoj (AEI, www.aei.at/en/home) je ugovorna strana u ime Austrije i odgovorna je za financijske i administrativne poslove. Agencija za osiguranje kvaliteta i akreditaciju Austrije (AQ Austria, www.aq.ac.at/en/) pruža odgovarajuća stručna znanja u Projektu. Institucija zemlje korisnice koja je glavna korisnica Projekta je Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine (Agencija, www.hea.gov.ba).

 

Odabrani partner iz reda zemalja članica se obavezuje da će prenijeti ugovorena stručna znanja. To obuhvata i privremeni puni angažman stalnog savjetnika Twinning programa (SST) tokom trajanja Projekta. Dr. Maria E. Weber, rukovoditeljica projekata u Sektoru za akreditaciju i međunarodne odnose u AQ Austria, radi u svojstvu SST-a u Banjaluci. Njen partner iz zemlje korisnice je gđa Maja Macan, viši stručni saradnik za osiguranje kvaliteta u Agenciji.

 

Za realizaciju Projekta potrebna su dva rukovoditelja projekta (RP) , u ime zemlje korisnice i zemlje članice. Dr. Husein Nanić, direktor Agencije, je rukovoditelj projekta u ime zemlje korisnice. G. Alexander Kohler, zaposlen u Vijeću za osiguranje kvaliteta obrazovanja nastavnika (dio Ministarstva nauke, istraživanja i privrede Austrije) je rukovoditelj projekta u ime zemlje članice. Četiri komponente Projekta će voditi dva rukovoditelja komponenti (RK), gđa Dietlinde Kastelliz, rukovoditeljica Odjeljenja za evaluaciju i konsalting u AQ Austria, i g. Alexander Kohler.

 

Upravni odbor Projekta (UO) je odgovoran za tromjesečno ažuriranje plana rada i budžeta za šestomjesečne periode, kao i za pripremu kvartalnih privremenih izvještaja. UO čine predstavnici zemlje korisnice, dva rukovoditelja projekta, dva stalna savjetnika Twinning programa i jedan rukovoditelj komponente.

 

Pored uvjeta vezanih za realizaciju Twinning projekta, uspostavljen je i Savjetodavni odbor (SO). On prati Projekt putem davanja savjeta i aktivno podržava realizaciju rezultata. Predstavnici relevantnih interesnih grupa u sistemu visokog obrazovanja u BiH će biti dio grupe. To su predstavnici: 

 • Upravnog odbora Agencije,
 • Rektorske konferencije, predstavnici studenata, stručnog osoblja iz oblasti osiguranja kvaliteta (OK),
 • Ministarstva civilnih poslova BiH,
 • kantonalnih ministarstava obrazovanja,
 • Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine,
 • Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske,
 • Odjeljenjа za obrazovanje Brčko distrikta, i
 • Agencijе za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske (HEAARS). 

 

Twinning projekti moraju zemlji korisnici donijeti konkretne operativne rezultate (takozvani obavezni rezultati) koji su vezani za pravnu stečevinu EU (EU acquis) i druge politike EU otvorene za saradnju. Obavezni rezultati ovog projekta su navedeni u Poglavlju 2. Twinning partneri se obavezuju na svakodnevni rad u cilju ostvarivanja obaveznih rezultata. Na kraju Projekta, novi ili prilagođeni sistemi i procesi trebaju funkcionirati pod isključivom odgovornošću i biti isključivo vlasništvo zemlje korisnice.

 

Da bi postigao svoje ciljeve, jednom twinning projektu su potrebni i različiti stručni doprinosi, kao što su doprinosi kratkoročno angažiranih stručnjaka, obuke i posjete. Ideja koja je osnova twinning projekta je da zemlja članica i zemlja korisnica svakodnevno rade zajedno, tako što zemlja članica pruža stručna znanja a institucija zemlje korisnice osigurava potpunu posvećenost projektu, sve u cilju sticanja vlasništva nad projektom i njegovim rezultatima. Za ovaj projekt je formirana grupa visoko pozicioniranih kratkoročno angažiranih stručnjaka.

 

2. Ciljevi i očekivani rezultati Twinning partnerstva

 

Opći cilj Projekta je doprinos povećanju mobilnosti i mogućnosti zapošljavanja radne snage kroz unaprijeđenje kvaliteta visokoškolskih ustanova u skladu sa Bolonjskim procesom. Partneri su se radi postizanja ovog cilja dogovorili da će ostvariti sljedeće obavezne rezultate:

 • Evropski standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ESG) su provedeni na svim nivoima, uključujući visokoškolske ustanove (VŠU), nadležne organe i agencije za osiguranje kvaliteta;
 • Sve visokoškolske ustanove imaju sistem unutrašnjeg osiguranja kvaliteta, koji je razvijen, unaprijeđen i u realizaciji;
 • Prvi ciklus akreditacije svih visokoškolskih ustanova i odabranog broja studijskih programa u BiH je proveden u skladu sa ESG-em;
 • Kriteriji za akreditaciju su revidirani;
 • Zakonske odredbe, kao i procedure nadležnih obrazovnih vlasti koje se odnose na osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju, su analizirane.

 

Uspjeh Projekta ovisi o posvećenosti mnoštva interesnih grupa i zainteresiranih strana u sistemu visokog obrazovanja u BiH. Oni su aktivno uključeni na različitim nivoima i preuzimaju odgovornosti za realizaciju ciljeva Projekta.

 

Bosna i Hercegovina uopće, a naročito Agencija, bile su – i još su uvijek – angažirane na evropskim projektima za razvoj sistema visokog obrazovanja. Twinning projekt koristi njihove nalaze i nadovezuje se na njihove rezultate.

 

3. Aktivnosti Twinning projekta i plan rada

 

Twinning projekt traje dvije godine (24 mjeseca), počev od sredine septembra 2013. godine. Četiri komponente će omogućiti realizaciju ciljeva Projekta u njihovim različitim aspektima. Aktivnosti u sklopu komponenti će se djelimično odvijati istovremeno, i biće međusobno povezane.

 

Komponenta 1 se sastojala od analize zakonskih odredbi u BiH. Тa analiza je bila relevantna za razumijevanje potencijala i prepreka za realizaciju cjelokupnog sistema osiguranja kvaliteta u zemlji. Interesne grupe i zainteresirane strane su bile uključene u ovu aktivnost. Bilе su pozvanе da učestvuju u procesu razmatranja i izrade preporuka. Na kraju Projekta će se u sklopu ove komponente izraditi još jedna grupa preporuka.

 

Pored toga, deset predstavnika nadležnih obrazovnih vlasti (NOV) iz različitih ministarstava obrazovanja u BiH je u januaru 2014. godine bilo u studijskoj posjeti Austriji, zajedno sa četiri predstavnika Agencije. Domaćini su im bili AQ Austria, Ministarstvo nauke i istraživanja Austrije (BMWF) i konferencije javnih, privatnih i univerziteta za primjenjene nauke. Cilj studijske posjete je bilo sticanje saznanja o vanjskom osiguranju kvaliteta u Austriji, njegovom predmetu i različitim pristupima u toj oblasti, te sticanje saznanja o ulogama i odgovornostima različitih učesnika u procesu.

 

Glavni element Komponente 2 čini analiza kapaciteta Agencije u pogledu implementacije djelotvornog sistema vanjskog osiguranja kvaliteta koji je u skladu sa domaćim zakonskim okvirom, kao i sa ESG-em. Agencija uz stalnu podršku stručnjaka iz zemlje članice priprema samoevaluacijski dokument s ciljem dokazivanja usklađenosti sa ESG-em kao grupom kriterija za članstvo u Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) i s ciljem upisa u Evropski registar za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (EQAR).

 

Agencija radi i na revidiranju i konsolidaciji kriterija za institucionalnu akreditaciju VŠU-a i na pripremi programske akreditacije. Agencija ima koristi i od poboljšanja svog unutrašnjeg upravljanja kvalitetom.

 

U sklopu ove iste komponente, a kao nastavak pomoći Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ GmbH), Agenciji je pružena podrška prilikom izrade njene strategije. Ona se odnosi na nekoliko strateških oblasti, konkretno konsolidaciju pozicije Agencije u okviru sistema visokog obrazovanja u BiH, razvoj i provođenje njenih procedura za osiguranje kvaliteta i akreditaciju, te na njenu unutrašnju organizaciju. Njome treba i da se ojača pozicija Agencije u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA), te saradnja sa drugim agencijama za osiguranje kvaliteta.

 

Pored ovih aktivnosti, Projekt je u septembru 2014. godine organizirao dvosedmične prakse u AQ Austria za dvoje uposlenih u Agenciji, a još dvije treba da se održe u martu 2015. Putem ove aktivnosti uposleni u Agenciji treba da razviju znanja o organizacijskim i proceduralnim preduvjetima za usklađivanje sa postojećim kriterijima za članstvo u ENQA-i i sa postojećim ESG-em, te o koracima koje treba poduzeti radi usklađivanja sa revidiranim ESG-em. Uposlenici treba i da stvore kritičko razumijevanje statusa i načina rada AQ Austria, organizacije postupaka akreditacije, funkcioniranja sistema unutrašnjeg upravljanja kvalitetom u AQ Austria, funkcioniranja na internim sastancima i sastancima sa različitim zainteresiranim stranama.

 

Aktivnosti u okviru Komponente 3 će poticati visokoškolske ustanove da nastave razvijati svoje strategije i aktivnosti u oblasti unutrašnjeg upravljanja kvalitetom. One će dati pоticaj putem stručnih znanja koja dolaze izvana i jačanjem posvećenosti visokoškolskih ustanova upravljanju kvalitetom i unutrašnjim sistemima kvaliteta. Projekt u tim nastojanjima organizira seriju od šest namjenskih radionica koje će se koncentrirati na organizaciju i praktičnu realizaciju upravljanja kvalitetom na visokoškolskim ustanovama i koje u obzir uzimaju aktuelni proces revidiranja ESG-a. .

 

Jedna studijska posjeta za koordinatore osiguranja kvaliteta sa različitih visokoškolskih ustanova u BiH organizirana je u januaru 2015. godine, te je deset predstavnika VŠU-a i dva predstavnika Agencije posjetilo određeni broj austrijskih VŠU-a, kao i AQ Austria, Ministarstvo nauke, istraživanja i privrede Austrije (BMWFW). Još jedna studijska posjeta planirana je za mart 2015. godine. Ove studijske posjete treba da pruže saznanja o iskustvu menadžera za osiguranje kvaliteta u drugim VŠU-ima ali i o vanjskom osiguranju kvaliteta i upravljanju visokim obrazovanjem u Austriji. Od učesnika se traži da izrade svoje pojedinačne izvještaje koji sadrže ideje za mjere koje se mogu poduzeti u njihovim konkretnim ustanovama.

 

U okviru Komponente 4 Agencija će, u saradnji sa NOV-ima, provoditi postupke akreditacije na visokoškolskim ustanovama u BiH, u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini (OZVO) i drugim relevantnim zakonskim propisima.

 

Organiziraju se radionice za NOV-e i VŠU-e, s ciljem poboljšanja praktične implementacije i upravljanja postupcima akreditacije na VŠU-ima u BiH. Postignut je određeni napredak u oblasti institucionalne akreditacije, ali još uvijek postoji potreba za djelotvornim i efikasnim rješenjima za programsku akreditaciju. Druga pitanja gdje Projekt pruža pomoć su pitanja vezana za davanje povratnih informacija o pravilnicima za akreditaciju koje su izdale NOV-e i njihovo usklađivanje sa ESG-em, te će Projekt organizirati radionicu koja će se koncentrirati na odabir stručnjaka za postupke vanjske evaluacije.

 

Twinning projekt nudi i mogućnost organiziranja tri promatračke misije gdje će se međunarodni stručnjaci pridružiti komisijama stručnjaka tokom njihovih posjeta VŠU-ima u postupku akreditacije. Njihov posao neće biti da promatraju konkretne VŠU-e nego da promatraju postupak akreditacije i da daju svoje mišljenje o procesu.

 

Još jedan važan dio ove komponente je izrada Priručnika/Programa za obuku stručnjaka.

 

Aktivnost 1.1: Analiza zakonskih propisa – Sinteza zakonskih odredbi i kompilacija postojećih pregleda

Aktivnost 1.2: Analiza Drugog i Trećeg dijela Evropskih standarda i smjernica i odabranih zakonskih okvira za osiguranje kvaliteta (zaključci sa radionica o Drugom i Trećem dijelu Evropskih standarda i smjernica)

 

Aktivnost 1.3: Analiza zakonskih propisa – Preporuke za relevantne zainteresirane strane (Preporuke za Konferenciju ministara obrazovanja u Bosni i Hercegovini)

 

Aktivnost 1.4: Studijsko putovanje u Beč

 

Finalne preporuke Projekta za relevantne zainteresovane strane

 

Ključne preporuke Projekta